Důležité informace

 
Aktuální statuty a KID
Élévation statut
Élévation KID
Elba statut
Elba KID
VAULT statut
VAULT KID PPL1
VAULT KID PPL2
 
Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Vážení investoři,
cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – investorům do fondů pod správou Art of Finance investiční společnost, a.s. (dále jen jako AOFIS) základní informace k problematice zjišťování daňových informací zjišťovaných AOFIS při zahájení a v průběhu obchodního vztahu.

Common Reporting Standard (CRS)
Do české legislativy (zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní) byla s účinností od 6.4.2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).
Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých investorů. Na základě těchto zjištění jsou finanční instituce povinny v případě investorů, daňových rezidentů z většiny cizích států, oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních investorech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). Zejména se jedná o identifikaci investora včetně daňového identifikačního čísla, informace o zůstatcích na účtech a informace o příjmech vyplacených na tento účet (např. úrok, dividenda, příjem z prodeje cenných papírů). Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně příslušných států.
Obdobným způsobem postupují i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, jsou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.
AOFIS zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem „Prohlášení o daňovém domicilu“ investora, ve kterém investor potvrdí zemi své daňové rezidence. V případě daňových nerezidentů uvede investor i své daňové identifikační číslo.
Sběr prohlášení se primárně týká investorů uzavírajících s AOFIS novou smlouvu o úpisu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících investorů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u investora nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovat americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o účtech, které vedou pro americké osoby (jinak též jako US osoby). Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky amerických daňových poplatníků v zahraničí.

CRS a FATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad

Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act jsou AOFISEM u nových, ale i stávajících investorů identifikovány americké osoby. S případnými americkými investory jsou poté doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení AOFIS pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9 (v případě investora - americké osoby), W8-BEN nebo W8-BEN-E. Ověření statusu investora pro účely FATCA se současně provádí prostřednictvím k potvrzením Prohlášení o daňovém domicilu investora, které se předkládá i pro účely CRS.

Administrátorem Společnosti je společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040.

Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

Tato politika je vypracována podle čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 Nařízení s ohledem na skutečnost, že IS se dle Nařízení považuje za účastníka finančního trhu, který je povinen na svých webových stránkách zveřejnit informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování, včetně informací, jak jsou zásady odměňování IS konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti.

IS nabízí pomoc s realizací investic a správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnějšího, nejbezpečnějšího a nejtransparentnějšího nástroje – fondu kvalifikovaných investorů, jako kontrolovaného nástroje pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl. Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (produkty finančních a kapitálových trhů, např. deriváty, dluhopisy, akcie, apod.). Klientské vztahy IS jsou založené na dlouhodobé důvěře a otevřenosti. Záměrem IS je prostřednictvím struktury fondů kvalifikovaných investorů získávat finanční prostředky pro realizaci  své investičních strategie, a podporovat tak i růst HDP a zaměstnanosti.

Obchodní strategie, hodnoty a poslání IS jsou založeny na společensky odpovědném chování. Integrování sociálních a environmentálních hledisek do každodenních firemních operací a interakcí v mezích vyžadovaných současnou legislativou se stalo samozřejmou součástí každého z kroků, kterými IS při své strategii postupuje. Za účinný nástroj, jak zohlednit dopady finančních produktů a služeb na udržitelnost, považuje zejména transparentnost, která může napomoci směrovat soukromé investice do finančních produktů, které sledují environmentálně udržitelné cíle.

Součástí služeb poskytovaných IS je mj. i nabízení investic do jí obhospodařovaných fondů. Rizika týkající se udržitelnosti jsou zohledňována v rámci standardního řízení rizik, které je ve fondech prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy i vnitřními předpisy IS. V rámci rozhodování o investicích je při jejich due diligence kladen důraz především na soulad podnikání cílových společností s veškerými aplikovatelnými právními předpisy. Zohlednění parametrů investice v oblasti udržitelnosti a ESG jsou do rozhodovacího procesu inkorporovány částečně v rámci analýzy právních a ekonomických rizik, kterým jednotlivá investice může v budoucnu čelit.

Nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti IS však specificky nezohledňuje, a to z důvodu aktuální neexistence všeobecně uznávané metodologie týkající se např. způsobu získávání podkladových informací apod. S ohledem na výše uvedené jsou zásady odměňování IS konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování.

Investiční strategie fondů obhospodařovaných ze strany IS nejsou primárně ani sekundárně zaměřeny na investice, resp. cíle v oblasti udržitelnosti nebo v oblasti ESG. V případě, že bude v budoucnu poptávka po implementaci těchto cílů, IS v potřebném rozsahu aktualizuje své rozhodovací procesy. Nucená implementace těchto nástrojů by zatím zapříčinila značnou konkurenční nevýhodu oproti společnostem, které tato pravidla implementována mít nebudou.

IS vyhodnocuje vzhledem k výše uvedenému potřeby pro budoucí implementaci s ohledem na vývoj v této oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že prováděcí předpisy a sjednocující pravidla v této oblasti nebyly známy v dostatečném předstihu, popř. nejsou vydány ani v současnosti, nepředpokládá IS implementaci dříve než v průběhu roku 2022. IS zároveň monitoruje vývoj legislativního procesu prováděcích právních předpisů a je připraven zohledňování nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti zvážit, jakmile bude disponovat podrobnějšími informacemi a doporučeními a bude zřejmé, co daná legislativa obnáší a přináší. Příslušná dokumentace bude v tomto ohledu průběžně aktualizována a uveřejňována.

Ceny výkonnostních podílových listů